terms & conditions

 

Terms & Conditions Kiddi Games – Educational Apps for Kids bv

 

Identificatie

  • Commerciële naam: Kiddi Games – Educational Apps for Kids bv
  • Telefoon: +32 (0)59 27 39 42
  • E-mail: info@delachendewereld.be
  • Adres: Langerei 81a, 8000 Brugge, België
  • Ondernemingsnummer: BE0806706636 – RPR Oostende

 

De hierna genoemde algemene voorwaarden beheren de omgang tussen de klant en de webshop van Kiddi Games – Educational Apps for Kids bv. Elk bezoek van en eventuele verkoop via de website veronderstellen de volledige aanvaarding zonder voorbehoud van de hieronder besproken algemene voorwaarden door de klant. de Lachende Wereld bvba behoudt ten allen tijde het recht om de op deze website vermelde voorwaarden aan te passen.

Er is veel tijd en moeite gestoken in het presenteren, beschrijven en afbeelden van de artikelen die verkocht worden op deze website. Mocht er toch een fout bevinden op onze website inzake prijs of specificaties, dan kunnen wij voor dit feit niet aansprakelijk worden gesteld.

Prijzen

Afgebeelde prijzen zijn altijd geldig op de dag van consultatie of voor de eventueel vermelde geldigheidsperiode. Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendingskosten.

 

Koopovereenkomst

1) De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2) Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Kiddi Games – Educational Apps for Kids bv onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3) Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Kiddi Games – Educational Apps for Kids bv passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4) Kiddi Games – Educational Apps for Kids bv kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de verkoopsovereenkomst. Indien Kiddi Games – Educational Apps for Kids bv op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5) Kiddi Games – Educational Apps for Kids bv zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van Kiddi Games – Educational Apps for Kids bv waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Kiddi Games – Educational Apps for Kids bv deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst.

6) Indien Kiddi Games – Educational Apps for Kids bv zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Je persoonlijke gegevens

Je persoonlijke gegevens worden door de Lachende Wereld bvba gebruikt in het kader van de bevestiging, facturatie en levering van uw bestelling. Bij het aanmaken en beheren van je gebruikersprofiel ben jeten allen tijde verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens. In geval van fouten in de adres- facturatie-, of andere persoonlijke gegevens, kan Kiddi Games – Educational Apps for Kids bv in ieder geval niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om aan zijn verplichtingen te voldoen (vb. levering of berichtgeving). Tevens ben jij verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord aan dit gebruikersprofiel gekoppeld. Onder 18 jaar kan deze website enkel gebruikt worden mits toestemming van ouder of voogd.

 

Verzendkosten

De verzendingskosten worden bepaald door het bedrag van uw bestelling, ongeacht het gewicht of het aantal bestelde artikelen. Wij behouden ons het recht voor om onze verzendingstarieven aan te passen indien nodig. Verzendingskosten staan steeds duidelijk vermeld op je orderbevestiging en op je factuur.

a. Voor leveringen in België:

  • Bestelbedrag tot en met 50 euro: verzendingstarief is 4,95 euro (per leveradres).
  • Bestelbedrag groter dan 50 euro: gratis verzending.

b. Voor leveringen in Nederland en de rest van Europa:

  • Bestelbedrag tot en met 50 euro: verzendingstarief is 5,95 euro (per leveradres).
  • Bestelbedrag groter dan 50 euro: gratis verzending.

 

Levering

Je pakket wordt na ontvangst van betaling geleverd binnen een termijn van 1 tot 10 werkdagen. Deze door ons vooropgestelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. de Lachende Wereld bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen bij het transport.

Bij afwezigheid op het tijdstip van levering ontvang je een schriftelijke kennisgeving in de brievenbus. Daarna zal de transporteur proberen om nog 2 keer af te leveren. Indien het pakket bij de 3de poging niet kan afgeleverd worden, dan wordt het terug naar ons gestuurd. Bij Post NL geldt dat het pakket na drie pogingen in een opslagpunt in je buurt bewaard wordt. Via de schriftelijke kennisgeving is het ook mogelijk om telefonisch of via hun website een nieuwe afspraak vast te leggen. Wanneer een naar ons geretourneerde zending opnieuw verzonden moet worden, zijn wij genoodzaakt hiervoor de verzendkosten in rekening te brengen, ook wanneer verzending de eerste keer gratis was.

De maximale levertijd bedraagt dertig dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, dient de Lachende Wereld bvba de klant hiervan tijdig te verwittigen en heeft de klant het recht de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten. Eventueel reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen de dertig dagen terugbetaald. de Lachende Wereld bvba is als verzender verantwoordelijk voor de zending tot op het moment van de levering. Op het moment dat je pakket verzonden wordt, ontvang je van ons een email. Al onze zendingen zijn door ons traceerbaar. Contacteer ons indien jij je zending niet hebt ontvangen binnen een termijn van 7 werkdagen na ontvangst van de verzendingsmail.

 

Aansprakelijkheid bij transportschade

Voor het verzenden worden alle artikelen gecontroleerd. We zorgen tevens voor een degelijke verpakking. De klant verbindt zich ertoe de bestelling onmiddellijk na ontvangst te controleren en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van enige schade. Dit kan via e-mail, liefst met een foto van het beschadigde artikel erbij. Gooi nooit de postverpakking weg voor je hebt vastgesteld dat je bestelling in goede staat is. Retourzendingen dienen altijd in overleg te verlopen, stuur dus ook nooit een zending op eigen initiatief terug naar ons.

 

Verzakingsrecht

Ben je niet tevreden over je aankoop, dan heb je de mogelijkheid om zonder opgave van reden de aankoop te herroepen en ons het artikel terug te bezorgen. Je dient ons binnen 14 werkdagen na levering van het product schriftelijk (via e-mail) op de hoogte te brengen dat je de aankoop wil herroepen. Je kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier, maar bent hiertoe niet verplicht.

Het artikel dient in de originele verpakking te worden terugbezorgd, in onbeschadigde en ongebruikte toestand en voldoende gefrankeerd, met vermelding van je ordernummer. Retourzendingen gebeuren op eigen kosten en eigen risico van de verzender, in dit geval de klant. Wij kunnen de praktische kant van de retour voor je regelen, wat goedkoper kan uitkomen. Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd. Het recht van retour geldt niet voor maatwerk.

Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals hierboven beschreven, worden binnen een termijn van veertien dagen na terugbezorging door ons terugbetaald. Je ontvangt dus de volledige aankoopprijs, inclusief de bij aankoop betaalde verzendingskosten. Betreft het een artikel dat verkeerdelijk werd geleverd door Kiddi Games – Educational Apps for Kids bv, dan nemen wij alle kosten voor terugzending wel op ons.

Wij behouden ons het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan Kiddi Games – Educational Apps for Kids bv of de leverancier van het artikel.

 

Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met de klantendienst van Kiddi Games – Educational Apps for Kids bv om het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan de Lachende Wereld bvba.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant dKiddi Games – Educational Apps for Kids bv zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. 
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

 

Betaling

Betalen op de websites van de Lachende Wereld bvba gebeurt via het MultiSafepay-platform, gespecialiseerd in 100% beveiligde betalingen online. je kan betalen met je kredietkaart (Mastercard/Visa/American Express) je debietkaart (Maestro/Bancontact, via online banking (IDEAL/SOFORT banking/Giropay/EPS), of via bankoverboeking (Bankoverboeking/S€PA Direct Debit) of via PayPal). MultiSafepay is beveiligd door verschillende firewall-systemen en het SSL128-bits protocol. Hierdoor wordt op het ogenblik van uw betaling met bankkaart, automatisch de geldigheid van de toegangsrechten gecontroleerd en alle uitwisselingen van informatie gescrambeld om er de vertrouwelijkheid van te waarborgen. De uitwisseling van gevoelige informatie zoals het nummer van uw kredietkaart – gebeurt tussen de klant en de 100% veilige site van MultiSafepay. de Lachende Wereld bvba of ongewenste bezoekers krijgen deze informatie niet te zien. Op het ogenblik van het doorgeven van uw kredietkaartnummer bevindt u zich niet meer op onze servers, maar wel op de beveiligde servers van MultiSafepay.

 

Eigendomsrecht

Kiddi Games – Educational Apps for Kids bv blijft volledig eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.

 

Toepassingsrecht en bevoegde rechtbanken

Op alle overeenkomsten tussen de websites van Kiddi Games – Educational Apps for Kids bv en de klant is het Belgisch recht van toepassing. In geval van een geschil zijn de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oostende uitsluitend bevoegd.

kiddicolour
kiddicolour